การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตรจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ดร. กมล จิราพงษ์ ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตรจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธาน กรรมการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ดร. ภารดร สุรีย์พงษ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล กรรมการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ กรรมการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณา คัดสรรคุณภาพผลงานวิชาการ (Peer-Reviewer)
1. ดร.กมล จิราพงษ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กนกวรรณ อุสันโน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติวัฒน์ นงนุช   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. ดร. สุรชัย ทองแก้ว   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรรณี งามขจรกุลกิจ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10. ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13. รองศาสตรจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14. รองศาสตรจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15. ดร.วราภรณ์ ไทยมา   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
17. . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19. ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. ดร.ภารดร สุรีย์พงษ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23. ดร.ธีราพร แซ่แห่ว   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. ดร.นพพล ชูศรี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26. ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28. ดร.สิริกร สันติโรจนกุล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29. ดร.อรวิทย์ ถิ่นนุกูล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30. ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31. ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง   มหาวิทยาลัยนเรศวร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห   มหาวิทยาลัยนเรศวร
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน   มหาวิทยาลัยนเรศวร
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น   มหาวิทยาลัยนเรศวร
40. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
41. ดร.ติ๊ก แสนบุญ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42. ดร.ประสิทธิ์ เพียงบุตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43. ดร.พัชริดา ปรีเปรม   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44. ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ   มหาวิทยาลัยบูรพา
45. รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย   มหาวิทยาลัยบูรพา
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว   มหาวิทยาลัยบูรพา
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ สรวยสุวรรณิ   มหาวิทยาลัยบูรพา
48. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
54. ดร.กำธร เกิดทิพย์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
55. ดร.มูฮัสซัล บิลแสละ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
56. ดร.ศริยา บิลแสละ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริ บวรกิตติ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. อาจารย์ภานุวัฒน์ สิทธิโชค กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6. อาจารย์อุษาวดี ศรีทอง กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร และผลงาน
1. อาจารย์อาคม จงไพศาล ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. อาจารย์สุนทรี เฉลียวพงษ์ รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์ณัฐพล พิชัยรัตน์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการจัดทำ Website การประชุมวิชาการ
1. อาจารย์สรวุฒิ ชัยดรุณ ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. คุณ ศุภชีพ แหยมเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. อาจารย์วิชัย โยธาวงศ์ ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. อาจารย์ชนินทร์ ฉายรัศมีี รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์ภานุวัฒน์ สิทธิโชค กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. คุณศุภชีพ แหยมเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานต้อนรับ
1. อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. อาจารย์ปรารถนา เจริญสุขพานิช กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์กัญยาวีร์ เพชรสุข กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์
1. อาจารย์อาจารย์ชนินทร ฉายรัศมี ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. อาจารย์อาคม จงไพศาล รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์วิชัย โยธาวงศ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. คุณศุภชีพ แหยมเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายส่วนงานลงทะเบียนและการเงิน
1. คุณธิติรัตน์ เจียมบุญศรี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
เลขานุการ
1. อาจารย์อุษาวดี ศรีทอง   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายวิภาคผลงานวิชาการ ประจำกลุ่ม A – การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ดร.วราภรณ์ ไทยมา กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายวิภาคผลงานวิชาการ ประจำกลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Information Technology and Software Engineering)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ดร.สุรชัย ทองแก้ว กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายวิภาคผลงานวิชาการ ประจำกลุ่ม C – ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อุสันโน กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
คณะกรรมการฝ่ายวิภาคผลงานวิชาการ ประจำกลุ่ม D – ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ดร.กำธร เกิดทิพย์ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     

Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th