การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันสิ้นสุด
1. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและส่งบทความเพื่อพิจารณา (ชนิดไฟล์ .Pdf)

30 สิงหาคม 2559
15 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559

15 ตุลาคม 2559
2. ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณา

15 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559

20 ตุลาคม 2559
3. วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียนบทความ

30 สิงหาคม 2559
15 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559

30 ตุลาคม 2559
4. การประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016 (KDS 2016)

17-18 พฤศจิกายน 2559

  ตารางเวลาการประชุม

 ดาวน์โหลดตารางเวลาการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 2 (KDS2016)


  ตารางเวลาผู้นำเสนอบทความ

 ดาวน์โหลดตารางเวลาผู้นำเสนอบทความ


Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th