การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  การเตรียมบทความ

การเตรียมต้นฉบับ (Manuscript)
บทความต้นฉบับ (Original article) ต้องเป็นรายงานการศึกษาจากงานวิจัยต้นฉบับ (original research) หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวของบทความไม่เกิน 8-10 หน้า พิมพ์ต้นฉบับบนกระดาษขนาด A4 (รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว การพิมพ์ให้ใช้ระยะบรรทัดเดี่ยว (Single space) ใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาดอักษร 16 Point ตลอดทั้งบทความ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 1. ชื่อเรื่องบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 18 Point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 2. บทคัดย่อ (Abstract) เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
 3. คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุคำสำคัญท้ายบทคัดย่อ (Abstract) จำนวน 3-5 คำ
 4. เนื้อหา (Content) ควรประกอบด้วย
  • หัวข้อหลัก ใช้ขนาดอักษร 16 Point ตัวหนา ชิดซ้าย ประกอบด้วย บทนํา (Introduction) ทบทวนวรรณกรรม  (Review literature) วิธีดำเนินการวิจัย (Research methodology) ผลการศึกษา (Results) อภิปรายผล (Discussion) สรุปผลการวิจัย (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) และ เอกสารอ้างอิง (References)
  • หัวข้อย่อย ใช้ขนาดอักษร 16 Point ตัวหนา ชิดซ้าย
 5. รูปภาพให้วางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ กึ่งกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ลำดับและชื่อของรูปภาพชิดซ้ายวางไว้ใต้รูปภาพ ไฟล์รูปภาพจะต้องอยู่ในรูปแบบ TIFF หรือ JPEG ขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า 480x640 pixels เป็นภาพสีหรือสีเทาดำ
 6. ตารางให้วางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ ชิดซ้าย พิมพ์ลำดับและชื่อของตารางวางไว้เหนือตาราง คำอธิบายเพิ่มเติมควรกะทัดรัดและวางใต้ตาราง


เอกสารอ้างอิง (References)
การเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบนาม-ปี การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบเอพีเอ (APA Style ) โดยจัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการโดยไม่แยกประเภทสิ่งพิมพ์ โดยให้เรียงรายการอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและต่อ ๆ ไป ของรายการเดียวกันให้ย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์
  ( คลิกดูรายละเอียด )


การส่งต้นฉบับ (Submission)
ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ไฟล์ชนิด Word จะส่งเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) ทางออนไลน์ที่ link ลงทะเบียนและส่งบทความ โดยประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ

 1. ไฟล์ต้นฉบับ (Manuscript)
 2. ไฟล์จดหมาย (Cover letter) จากผู้รับผิดชอบบทความยืนยันว่าผลงานนี้ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 ( คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมาย )


 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปแบบ Template การเขียนบทความ)

** หมายเหตุ : ผู้เขียนสามารถเตรียมบทความต้นฉบับเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการได้ทั้ง Version ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


กำหนดการพิจารณาบทความ

 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปแบบ Template การเขียนบทความ)


Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th