การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  อัตราค่าลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมงาน

ประเภทผู้เข้าร่วม วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
( 1-30 ตุลาคม 2559 )
วันชำระค่าลงทะเบียนปกติ
( 1 - 15 พฤศจิกายน 2559 )
บุคลากรภายใน 500 1000
นักศึกษา 500 1000
บุคคลทั่วไป 1,000 1,500

* หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าร่วมรับชำระถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


  อัตราค่าลงทะเบียนและชำระเงินค่าบทความ

ผู้ส่งบทความ ค่าส่งบทความ
เจ้าภาพร่วม 2,500
บุคคลทั่วไป 3,000

* หมายเหตุ สำหรับผู้ส่งบทความรับชำระถึงวันที่ 30 กันยายน 2559


  วิธีการชำระเงิน

  1. ผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน) จะต้องได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมก่อน จึงจะทำการชำระเงิน
  2. โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 070-2-53012-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  3. ส่งแบบฟอร์มชำระเงิน พร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป)ส่งมายัง อีเมล thitirat.ch@spu.ac.th
  ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับการส่งบทความและชำระเงิน )
**เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 ค่าลงทะเบียน ได้รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และ งานเลี้ยง Networking ในช่วงเย็น 


Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th