การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  ขอบเขตหัวข้อบทความ

  หัวข้อที่ 1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 1. การแสวงหาความรู้ การรักษาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
 2. การใช้ความรู้ และ การนำความรู้กลับมาใช้ใหม่
 3. เครื่องมือการจัดการความรู้ การทำเหมืองข้อมูล การจัดการเอกสาร อินทราเน็ต
 4. การจัดการความรู้ และ การบริหารความเสี่ยง (Knowledge Management and Risk Management)
 5. ทฤษฎีองค์กร และ ความรู้ (Knowledge and Organization Theory)
 6. การจัดการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน (Workplace Learning)
 7. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
 8. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 9. การเรียนจากการรู้คิด (Cognitive learning)
 10. การจัดการนวัตกรรม (Innovation management)

  หัวข้อที่ 2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Software Engineering & Computer Engineering)
 1. ซอฟต์แวร์เอเจนต์ และ การประยุกต์ Soft Computing
 2. กระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบ การทดสอบ ความปลอดภัยและความ
 3. เชื่อมั่นของซอฟต์แวร์ (Software Security and Reliability)
 4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Software Engineering)
 5. การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 6. การประมวลผลในกลุ่มเมฆ (Cloud computing)

  หัวข้อที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 1. ฐานข้อมูล และ การประยุกต์ระบบสารสนเทศ (Database and Information System Integration)
 2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Decision Support System and Optimization Techniques)
 3. การวิเคราะห์ และกำหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ E-Learning, E-Government and E-Tourism E-Commerce
 4. ระบบการทำงานร่วมกัน (Collaborative systems)
 5. ซีเรียสเกมส์สำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Serious game for technology innovation)
 6. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply chain and logistics management)
  หัวข้อที่ 4 ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
 1. 2D Animation
 2. 3D Animation
 3. Computer Animation
 4. Digital Arts
 5. Digital Media
 6. Game Online
 7. Interactive & Visual Effect

Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th